ALGEMENE VOORWAARDEN TRUSTMEDIA

Update: 15.12.2022

1. Definities

 • Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt voor professionele doeleinden ten aanzien van wie Trustmedia Diensten verleent;
 • Advertentie: een publicatie, online of offline, die bedoeld is om het doelpubliek te bereiken en (indien van toepassing) te overtuigen, ongeacht het medium (tijdschrift, krant, podcast, video, webinar, etc.) dat gebruikt wordt, waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, een eenvoudige (éénmalige) advertentie, een (digitale) advertentiecampagne en een specifieke (kwalitatieve) content advertentie;
 • Advertentiemateriaal: het materiaal dat moet dienen als inhoud van een Advertentie, waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, beeldmateriaal, tekst en andere (creatieve) content;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Trustmedia;  
 • Artikel: een artikel van deze Algemene Voorwaarden;
 • Bestelbon: de omschrijving van de door Trustmedia te leveren Diensten, en de vergoedingen en voorwaarden waaronder Trustmedia bereid is om de Diensten te leveren;
 • Diensten: de diensten van Trustmedia bestaande uit het opmaken en plaatsen van Advertenties, het creëren van Advertentiemateriaal, het organiseren van evenementen en alle andere diensten zoals overeengekomen tussen Trustmedia en de Adverteerder;
 • Individuele Informatiefiche: het pdf-bestand dat de specifieke voorwaarden voor welbepaalde Diensten omschrijft, zoals onder meer, de voorwaarden voor annulering en wijziging van een reservering, beschikbaar op de Website of op te vragen bij Trustmedia;
 • Overeenkomst: de Bestelbon zoals aanvaard en ondertekend door de Adverteerder, tezamen met de Algemene Voorwaarden;
 • Tarieven: de standaardtarieven voor de Diensten zoals vermeld op de Individuele Informatiefiches of op te vragen bij Trustmedia, en die van tijd tot tijd kunnen wijzigen;
 • Trustmedia: een afdeling van Mediafin NV, een naamloze vennootschap, opgericht naar Belgisch recht, met zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BTW BE 0404.800.301 (RPR Brussel), onder meer bestaande uit de volgende onderafdelingen: (i) Trustmedia (beyond advertising), (ii) News Services (Trustmedia) en (iii) Content Republic (Trustmedia);
 • Vertrouwelijke Informatie: (i) de inhoud en het bestaan van de Overeenkomst en (ii) alle daarmee verband houdende informatie, die naar haar aard vertrouwelijk moet blijven, zoals (doch niet beperkt tot) documenten, computerbestanden, offertes, formules, evaluaties, methoden, processen, technische beschrijvingen, rapporten en andere gegevens, bestanden, tekeningen, modellen en berekeningen, alsook alle andere informatie waarvan de ontvangende partij, gelet op de aard van de informatie, het vertrouwelijk karakter had moeten kennen; en
 • Website: de website van Trustmedia, i.e. https://trustmedia.be/.

2. Toepasselijkheid

2.1. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten geleverd door Trustmedia ten behoeve van de Adverteerder. Indien Trustmedia en de Adverteerder een afzonderlijke overeenkomst afsluiten, zullen de bepalingen van deze afzonderlijke overeenkomst voorgaan op de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (voor zover de bepalingen van de afzonderlijke overeenkomst afwijken van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden). Dezelfde voorrang geldt ook voor de specifieke voorwaarden omschreven op de Individuele Informatiefiches. Voor het overige blijven de Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.

2.2. De algemene voorwaarden van de Adverteerder zijn niet van toepassing en worden bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3. De Adverteerder erkent en aanvaardt dat wanneer er beroep wordt gedaan op de diensten van derden, de algemene voorwaarden van deze derden van toepassing zijn. Trustmedia bezorgt de Adverteerder op schriftelijk verzoek van de Adverteerder een kopie van deze algemene voorwaarden.

2.4. Trustmedia bezorgt, voorafgaand aan het aanvatten van de Diensten, aan de Adverteerder een Bestelbon waar deze Algemene Voorwaarden geacht worden integraal deel van uit te maken. De Adverteerder erkent dat zij kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden en door middel van ondertekening van de Bestelbon (of andere vorm van bevestiging van de Bestelbon, bijvoorbeeld per e-mail), geacht wordt deze integraal te aanvaarden.

2.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels, en zijn steeds raadpleegbaar via de Website.

2.6. Behoudens andersluidend beding in de Bestelbon, komt de Overeenkomst tot stand en vangt ze aan op het moment dat de Adverteerder de Bestelbon ondertekent (of op een andere manier de Bestelbon bevestigt, bijvoorbeeld per e-mail) en een ondertekende kopie bezorgt aan Trustmedia. In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer Trustmedia voorafgaand aan het aanvatten van de Diensten geen Bestelbon aan de Adverteerder heeft bezorgd, komt de Overeenkomst tot stand en vangt zij aan op het moment van de opdrachtbevestiging door Trustmedia of de eerste feitelijke uitvoering van de Overeenkomst door Trustmedia op verzoek van de Adverteerder. De Adverteerder wordt in dergelijk geval geacht kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden via de Website en deze uitdrukkelijk te hebben aanvaard voorafgaand aan het uitvoeren van de Diensten.

2.7. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de persoonlijke (facturatie) gegevens vermeld in de Bestelbon of de opdrachtbevestiging. Onjuistheden worden onverwijld aan Trustmedia gemeld, bij gebreke waaraan de gegevens als juist worden beschouwd.

2.8. Indien Trustmedia de door de Adverteerder ondertekende Bestelbon, nog niet heeft ontvangen, worden alle professionele relaties tussen partijen in elk geval beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2.9. Een derde kan in naam en voor rekening van de Adverteerder de Bestelbon ondertekenen, doch zal desgevallend steeds samen met de Adverteerder gehouden zijn tot de goede nakoming van de Overeenkomst (en betaling van de in de Bestelbon opgenomen kosten en vergoedingen).

3. Diensten

3.1. Het aanbod van Diensten van Trustmedia wordt uitvoerig beschreven op de Website en kan van tijd tot tijd wijzigen. De specifieke Diensten voor de Adverteerder worden in detail omschreven in de Bestelbon.

3.2. Trustmedia voert de Diensten met de vereiste zorg en in volledige onafhankelijkheid uit, krachtens een middelenverbintenis. Trustmedia waakt erover dat de gepresteerde Diensten worden geleverd rekening houdend met de relevante wetgeving en regelgeving van kracht op het moment van de uitvoering van de Overeenkomst. Trustmedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van mogelijke latere wijzigingen, desgevallend met terugwerkende kracht, aan deze wettelijke en reglementaire bepalingen.

3.3. De Diensten van Trustmedia, zoals omschreven in de Bestelbon, kunnen op schriftelijk verzoek van de Adverteerder worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Tarieven. Trustmedia zal in voorkomend geval een nieuwe Bestelbon uitgeven of de initiële Bestelbon aanpassen, tenzij zij de uitbreiding, om welke reden dan ook, niet kan aanvaarden. Een beperking en/of annulering van de in de Bestelbon omschreven Diensten is slechts mogelijk mits naleving van de bepalingen van Artikel 7.

3.4. Trustmedia levert haar Diensten uitsluitend ten behoeve van de Adverteerder. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

4. Vergoeding en facturatie

4.1. Alle voorstellen en offertes van Trustmedia zijn vrijblijvend, gelden ten titel van inlichting en binden Trustmedia als dusdanig niet. Alle voorstellen en offertes zijn geldig voor een periode van veertien (14) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2. De vergoedingen verschuldigd door de Adverteerder worden berekend aan de hand van de Tarieven of op forfaitaire wijze en staan vermeld op de Bestelbon. De vergoedingen opgegeven in de Bestelbon zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere taksen, belastingen, heffingen, etc. tenzij anders vermeld. Eventuele taksen, belastingen, heffingen, etc. zijn integraal ten laste van de Adverteerder.

4.3. Trustmedia zal haar Diensten, administratiekosten en voorgeschoten kosten (indien van toepassing) maandelijks of naarmate de Adverteerder de Diensten afneemt aan de Adverteerder aanrekenen d.m.v. een factuur. In afwijking van het voorgaande, kan Trustmedia haar werkzaamheden, administratiekosten en voorgeschoten kosten (indien van toepassing) ook aanrekenen aan de hand van facturatieschijven en/of voorschotfacturen. Specificatie van de verrichte Diensten, administratiekosten en voorgeschoten kosten wordt op het eerste verzoek van de Adverteerder toegestuurd. De Bestelbon bepaalt het toepasselijke facturatieschema, dat in voorkomend geval in lijn zal zijn met de overeengekomen verschijningsdata voor de Advertenties.

4.4. De Adverteerder heeft tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de ondertekening van de Bestelbon om Trustmedia (indien nodig) de juiste facturatiegegevens (zoals onder meer het PO nummer) te bezorgen. Bij gebreke hieraan worden de facturen opgesteld aan de hand van gegevens vermeld in de Bestelbon of in voorkomend geval de opdrachtbevestiging. Indien, om welke reden dan ook, een factuur moet worden aangepast, zal Trustmedia een bedrag van 50,00 EUR ten titel van administratieve kosten in rekening brengen. De facturen worden elektronisch aan de Adverteerder bezorgd.

4.5. Indien van toepassing, zijn alle rechtstreekse bij derden gecontracteerde kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Diensten, niet inbegrepen in de Tarieven. Deze kosten worden afzonderlijk vermeld op de Bestelbon en zullen bijkomend aan de Adverteerder worden aangerekend.

4.6. De Adverteerder erkent dat de vergoedingen zoals bepaald in de Bestelbon in het geval van offline Advertenties (i.e. Advertenties op papier) onderhevig zijn aan volgende prijsherzieningsformule: P = P0 * [(1 – X) + X * (S/S0)], waarbij:

“P” = herziene prijs;

“P0” = oorspronkelijke prijs;

“X” = wegingscoëfficiënt voor de papierkosten, zijnde 0,80;

“S0” = de kostprijs van papier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst;

“S” = de kostprijs van papier op het moment van herziening; en waarbij voor alle duidelijkheid de kostprijs van papier afhankelijk is van de effectief te gebruiken papiersoorten waarvoor de vergoedingen worden berekend in de Bestelbon.

De vergoedingen worden halfjaarlijks (te starten zes (6) maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst) aangepast in functie van de prijsherzieningsformule en gecommuniceerd aan de Adverteerder.

4.7. Behoudens afwijkende bepaling, is elke factuur van Trustmedia betaalbaar uiterlijk dertig (30) kalenderdagen na de factuurdatum. In geval van niet-tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de Adverteerder onder de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar. De facturen van Trustmedia dienen gemotiveerd te worden geprotesteerd binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de factuurdatum (met verwijzing naar het respectievelijke factuurnummer) bij gebreke waarvan de facturen als definitief worden aanvaard. Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) alsook een conventionele schadevergoeding forfaitair begroot op tien (10) % van de onbetaalde bedragen met een minimum van 250,00 EUR. De schadevergoeding omvat (maar is niet beperkt tot) de invorderingskosten. Indien de Adverteerder nalaat om binnen vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling de openstaande bedragen te betalen, is Trustmedia gerechtigd haar Diensten onder de Overeenkomst op te schorten tot ontvangst van de betaling van deze openstaande bedragen.

4.8. Trustmedia behoudt zich het recht voor om bij buitenlandse entiteiten, onvoldoende kredietwaardige entiteiten (naar het oordeel van Trustmedia) of in geval van een betalingsachterstand een voorafbetaling door middel van een pro forma factuur te vragen. Het volledige saldo moet voorafgaand aan de publicatie vereffend worden en door middel van een betalingsbewijs kunnen aangetoond worden, opdat de opdracht kan plaatsvinden.

5. Beëindiging

5.1. Behoudens tegenbewijs, wordt de Overeenkomst geacht te zijn gesloten voor bepaalde duur. De Overeenkomst neemt een einde door de uitvoering van de overeengekomen Diensten en in ieder geval bij het verstrijken van de overeengekomen duur.

5.2. Indien de Adverteerder in gebreke blijft zijn verbintenissen onder de Overeenkomst tijdig of behoorlijk te voldoen, waaronder niet-limitatief begrepen de facturen te betalen en het Advertentiemateriaal (indien van toepassing) tijdig aan te leveren, of in het geval van een kennelijk onvermogen, faillissement, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie (of enige andere soortgelijke gebeurtenis) van de Adverteerder, is Trustmedia gerechtigd om de Overeenkomst onmiddellijk mits schriftelijke kennisgeving te beëindigen of op te schorten, zonder dat dit enige gevolgen heeft voor Trustmedia op het gebied van aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende schade en zonder vergoeding of andere tegemoetkoming (zoals onder meer een terugbetaling van reeds betaalde kosten en vergoedingen of een prijsvermindering) voor de Adverteerder. In elk geval blijven alle kosten en vergoedingen, zoals vastgesteld in de Bestelbon, verschuldigd.

5.3. De Adverteerder kan te allen tijde, zonder naleving van een opzeggingstermijn en zonder betaling van een schadevergoeding, mits een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling aan Trustmedia, de Overeenkomst beëindigen, indien Trustmedia kennelijk in gebreke blijft haar eigen verbintenissen, zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden en, in voorkomend geval, de Bestelbon uit te voeren. Alle kosten en vergoedingen voor reeds door Trustmedia geleverde Diensten blijven verschuldigd.

5.4. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en (indien van toepassing) de afzonderlijke overeenkomst afgesloten tussen Trustmedia en de Adverteerder die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om na de beëindiging voort te duren, blijven ook na afloop of beëindiging van de Overeenkomst gelden.

6. Aansprakelijkheid

6.1. Trustmedia, haar medewerkers of aangestelden zijn voor de uitvoering van haar Diensten enkel aansprakelijk voor grove of opzettelijke fout. Trustmedia is uitsluitend aansprakelijk voor de werkelijk geleden schade die een rechtstreeks en exclusief gevolg is van de grove of opzettelijke fout door Trustmedia in de uitoefening van haar Diensten begaan. Trustmedia en haar medewerkers of aangestelden kunnen onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, beschadiging of verlies van gegevens, verwachte besparingen, reputatieschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de Adverteerder of door derden. Behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Trustmedia niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor een derde partij die desgevallend door Trustmedia wordt betrokken in het kader van de uitvoering van de Diensten.

6.2. Een eventuele aansprakelijkheid, hetzij contractueel, hetzij extracontractueel is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de in uitvoering van de Bestelbon effectief gefactureerde en door de Adverteerder betaalde vergoedingen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadegeval en de totale aansprakelijkheid van Trustmedia is in ieder geval beperkt tot maximaal 10.000,00 EUR (indien de in uitvoering van de Bestelbon effectief gefactureerde en door de Adverteerder betaalde vergoedingen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadegeval hoger zouden zijn). Indien zou blijken dat twee of meer schadegevallen voortvloeien uit één en dezelfde fout, worden zij beschouwd als één enkel aansprakelijkheidsgeval en wordt de aansprakelijkheid derhalve beperkt tot het hoogste bedrag van de bedragen die van toepassing zijn op de betrokken Overeenkomst.

6.3. De Adverteerder verbindt er zich toe om geen personen verbonden aan Trustmedia en dit ongeacht hun hoedanigheid (werknemers of zelfstandige medewerkers) rechtstreeks aan te spreken voor eventuele fouten gepleegd in de uitoefening van hun werkzaamheden voor Trustmedia.

7. Reserveringen, opties en annuleringen

7.1. De modaliteiten voor reservering en de uiterste data voor reserveringen en opties worden in detail beschreven op de Individuele Informatiefiches. Een optie is een reservering onder voorbehoud. Indien een andere Adverteerder voor dezelfde specifieke plaatsing een reservering wenst, heeft de optiehouder vierentwintig (24) uur na kennisgeving daarvan de tijd om de optie te lichten. Reserveringen na de uiterste data voor reservering kunnen worden geweigerd door Trustmedia.

7.2. Een reservering is definitief en bindend voor de Adverteerder, wanneer zij bevestigd is door Trustmedia. Trustmedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder enige motivering, een reservering of een optie van de Adverteerder te weigeren.

7.3. Trustmedia behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere nieuwswaardige feiten (zoals onder meer, maar hiertoe niet beperkt, overmachtssituaties zoals verder omschreven in Artikel 10.1) (delen van) haar media vrij te maken voor breaking news op de voorpagina of de homepagina en als gevolg hiervan haar Diensten tijdelijk op te schorten. Reserveringen die ten gevolge van dit Artikel 7.3 niet kunnen doorgaan, worden in samenspraak met de Adverteerder verplaatst.

7.4. Een reservering voor een bepaalde plaats of een bepaalde dag, of exclusiviteit voor een bepaalde pagina wordt niet gewaarborgd door Trustmedia. Alle onderrichtingen van de Adverteerder in deze zin worden beschouwd als wensen, waarmee Trustmedia in de mate van het mogelijke rekening houdt. In geen geval kan het niet gevolg geven aan de wensen van de Adverteerder aanleiding geven tot een vergoeding of andere tegemoetkoming (zoals onder meer een terugbetaling van reeds betaalde kosten en vergoedingen of een prijsvermindering) voor de Adverteerder.

7.5. Trustmedia hanteert een strikte annuleringspolicy. Wijziging of annulering van een reservering is mogelijk mits schriftelijke kennisgeving (waaronder per e-mail) aan Trustmedia en betaling van de annuleringskosten zoals voorzien op de Individuele Informatiefiches. In elk geval blijft Trustmedia gerechtigd op betaling van alle kosten en vergoedingen voor reeds geleverde Diensten. Een wijziging van een reservering wordt beschouwd als een annulering.

7.6. Reserveringen zijn persoonlijk en kunnen niet, noch geheel noch gedeeltelijk, worden overgedragen aan een derde.

8. Advertentiemateriaal

8.1. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de tijdige en conforme aanlevering van het Advertentiemateriaal. De uiterste data voor de aanlevering van het Advertentiemateriaal, de wijze waarop en de vorm waarin het Advertentiemateriaal aan Trustmedia moet worden bezorgd, worden verder omschreven op de Individuele Informatiefiches. Advertentiemateriaal dat laattijdig of niet-conform aan Trustmedia wordt bezorgd, kan door Trustmedia worden geweigerd, zonder enige vergoeding of andere tegemoetkoming (zoals een terugbetaling van reeds betaalde kosten en vergoedingen of een prijsvermindering) aan de Adverteerder. In elk geval blijven alle kosten en vergoedingen, zoals vastgesteld in de Bestelbon, verschuldigd. Vergissingen of onvolledigheden als gevolg van laattijdig of niet-conform Advertentiemateriaal kunnen geen aanleiding geven tot enige vergoeding of andere tegemoetkoming (zoals een terugbetaling van reeds betaalde kosten en vergoedingen of een prijsvermindering) voor de Adverteerder.

8.2. Advertentiemateriaal dat niet-conform door de Adverteerder wordt aangeleverd, kan door Trustmedia worden opgemaakt (i.e. in overeenstemming worden gebracht met de technische specificaties) voor publicatie. De eventuele kosten voor opmaak zijn in dat geval integraal ten laste van de Adverteerder. Het Advertentiemateriaal wordt desgevallend conform Artikel 11.1 ter controle en goedkeuring aan de Adverteerder voorgelegd.

8.3. Trustmedia behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder enige motivering, het Advertentiemateriaal van de Adverteerder te weigeren.

8.4. De Adverteerder kan schriftelijk (waaronder per e-mail) aan Trustmedia verzoeken om het Advertentiemateriaal dat door haar werd aangeleverd, te wijzigen voor zover de uiterste datum voor aanlevering van het Advertentiemateriaal nog niet is verstreken. Trustmedia oordeelt naar eigen goeddunken of een wijziging mogelijk is. Wijzigingen ontvangen na 12 uur (’s middags) (op de uiterste datum voor aanlevering) worden alleszins niet meer uitgevoerd. De eventuele kosten voor een wijziging zijn integraal ten laste van de Adverteerder.

8.5. Indien het Advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd door de Adverteerder draagt de Adverteerder er zorg voor dat het Advertentiemateriaal veilig wordt bezorgd zonder virussen of andere programma’s die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, -programma’s of websites van Trustmedia. In geen geval mag het Advertentiemateriaal (of de aanlevering ervan) (door de inhoud, de omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van Trustmedia verstoren of onevenredig zwaar belasten. De Adverteerder vrijwaart Trustmedia voor iedere schade als gevolg van het niet veilig aanleveren van het Advertentiemateriaal.

8.6. De Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van het Advertentiemateriaal. Dit geldt voor het Advertentiemateriaal dat door de Adverteerder aan Trustmedia wordt bezorgd maar ook voor het Advertentiemateriaal dat, geheel of gedeeltelijk, door Trustmedia voor de Adverteerder wordt gecreëerd en door de Adverteerder werd gecontroleerd en goedgekeurd conform Artikel 11.1.

8.7. Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de Adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en/of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van vijftien (15) % ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de Bestelbon.

8.8. Het Advertentiemateriaal aangeleverd door de Adverteerder blijft eigendom van de Adverteerder. De Adverteerder verleent Trustmedia het recht om het Advertentiemateriaal (met inbegrip van alle andere content en informatie verstrekt, verzonden, geüpload of beschikbaar gesteld aan de Trustmedia) te gebruiken en aan te passen voor de uitvoering van de Overeenkomst. Trustmedia zal het Advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies, of het op een andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het Advertentiemateriaal.

8.9. De Adverteerder erkent en stemt ermee in dat zij als enige verantwoordelijk is voor het Advertentiemateriaal dat wordt verspreid of toegankelijk wordt gemaakt. Trustmedia zal in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het Advertentiemateriaal. In het bijzonder, verklaart en garandeert de Adverteerder dat het Advertentiemateriaal (i) geen inbreuk maakt op relevante wet- en regelgeving; (ii) geen inbreuk maakt op de openbare orde of de goede zeden; (iii) geen inbreuk maakt op de privacy van anderen en rechtsgeldig werd verkregen/gecreëerd; (iv) geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden; en (v) geen negatieve invloed heeft of kan hebben op de naam en de reputatie van Trustmedia. Dit geldt ook voor Advertentiemateriaal dat, geheel of gedeeltelijk, door Trustmedia voor de Adverteerder wordt gecreëerd en door de Adverteerder werd gecontroleerd en goedgekeurd conform Artikel 11.1.

8.10. Elke schending door de Adverteerder van dit Artikel 8 geeft Trustmedia het recht om, naar eigen keuze, (i) de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen (of op te schorten) conform Artikel 5.2; en/of (ii) onmiddellijk de Advertentie te verwijderen of te blokkeren, zonder dat enige vergoeding of andere tegemoetkoming (zoals een terugbetaling van reeds betaalde kosten en vergoedingen of een prijsvermindering) aan de Adverteerder verschuldigd is. De Adverteerder vrijwaart Trustmedia in elk geval voor alle aanspraken van derden en kosten voor Trustmedia als gevolg van een schending van dit Artikel 8, waaronder onder meer, maar hiertoe niet beperkt, de advocaat- en gerechtskosten.

8.11. De Advertenties verschijnen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Adverteerder. Trustmedia heeft steeds het recht, wanneer zij hierom wordt verzocht, de identiteit van de Adverteerder kenbaar te maken en, indien nodig, bijkomende informatie in te winnen omtrent de herkomst van de Advertentie en de identiteit van de Adverteerder.

9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten met betrekking tot de Diensten alsmede het resultaat daarvan, zoals onder meer, maar hiertoe niet beperkt, de Advertenties, het door Trustmedia (geheel of gedeeltelijk) gecreëerde Advertentiemateriaal en enige andere creatieve content, blijven te allen tijde de eigendom van Trustmedia.

9.2. De Adverteerder heeft niet het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trustmedia, het werk van Trustmedia, in welke vorm ook, zelf of met behulp van derden, openbaar te maken, te verveelvoudigen of te gebruiken in een andere context dan de aan Trustmedia toegekende dienstverlening.

10. Overmacht en bijzondere omstandigheden

10.1. De contractuele verplichtingen van Trustmedia worden in geval van overmacht (waaronder begrepen, maar hiertoe niet beperkt, oorlog of oorlogsgevaar, oproer of publieke opstand, brand veroorzaakt door een externe calamiteit, een in- of export embargo opgelegd door de overheid, overstromingen, internet storing of andere netwerkonderbrekingen, staking, sociale acties, algemene vervoersproblemen en elektriciteitsstoring, epidemieën en pandemieën) opgeschort totdat de overmachtssituatie ophoudt. Indien de overmachtssituatie meer dan drie (3) maanden voortduurt, zijn Trustmedia en de Adverteerder gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen zonder schadevergoeding. De Adverteerder heeft in voorkomend geval recht op een nieuwe reservering.

10.2. Bijzondere omstandigheden na de totstandkoming van de Overeenkomst die de uitvoering van de Overeenkomst voor Trustmedia ernstig verzwaren (onder meer, maar hiertoe niet beperkt, omdat haar kosten aanzienlijk zijn toegenomen of haar grondstoffen/middelen (onder meer papier en arbeidskrachten) schaars zijn geworden) zodat van Trustmedia redelijkerwijze niet langer verlangd kan worden dat zij de Overeenkomst onder dezelfde voorwaarden uitvoert, geven Trustmedia het recht om de Overeenkomst opnieuw te onderhandelen met het oog op de aanpassing of de beëindiging ervan.

11. Controle en klachten

11.1. Het Advertentiemateriaal dat geheel of gedeeltelijk door Trustmedia voor de Adverteerder wordt gecreëerd of door Trustmedia wordt opgemaakt voor publicatie in overeenstemming met Artikel 8.2, wordt voorafgaandelijk aan de Adverteerder meegedeeld ter controle en goedkeuring. Bij gebreke aan schriftelijke opmerkingen van de Adverteerder voor 12 uur (’s middags) op de uiterste datum voor aanlevering, wordt het Advertentiemateriaal beschouwd als door de Adverteerder gecontroleerd en goedgekeurd. Gecontroleerd en goedgekeurd Advertentiemateriaal kan niet meer gewijzigd worden.

11.2. Klachten in verband met een Advertentie (haar inhoud, haar lay-out, haar plaatsing of de drukkwaliteit (in geval van offline Advertentie)) moeten uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na publicatie aan Trustmedia worden gemeld per aangetekend schrijven. De Adverteerder omschrijft in haar klacht in detail het probleem en vermeldt alle relevante gegevens van de bestelling (onder meer het bestel- en factuurnummer). Klachten die ontvangen worden na de termijn van acht (8) kalenderdagen of zonder omschrijving van het probleem worden als onontvankelijk beschouwd. Zijn alleszins ongegrond, klachten (i) waarvoor het Advertentiemateriaal telefonisch, per fax of mondeling werd doorgegeven; (ii) waarvan de tekst van het Advertentiemateriaal onleesbaar of slecht was opgesteld; of (iii) omtrent Advertentiemateriaal dat voorafgaandelijk door de Adverteerder werd gecontroleerd en goedgekeurd overeenkomstig Artikel 11.1.

11.3. Klachten kunnen nooit resulteren in het niet betalen of het opschorten van de betaling van een factuur door de Adverteerder.

11.4. Een (rechts)vordering in verband met (de inhoud, lay-out, plaatsing of drukkwaliteit (in geval van offline Advertentie)) een Advertentie moet, op straffe van verval van aansprakelijkheid van Trustmedia, worden ingesteld binnen een termijn van twee (2) maanden te rekenen vanaf de publicatie.

11.5. Indien een klacht ontvankelijk en gegrond wordt bevonden, heeft de Adverteerder recht op een nieuwe (aangepaste) Advertentie en/of een rechtzetting van de eerdere Advertentie.

12. GDPR

12.1. Voor zover het Advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, geldt hetgeen bepaald is in dit Artikel 12.

12.2. De Adverteerder handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Trustmedia als verwerker.

12.3. De Adverteerder staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens door Trustmedia niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden. Trustmedia zal persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van de Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met dien verstande dat Trustmedia de Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (i) als een instructie van de Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens of (ii) als Trustmedia wettelijk tot een verwerking is verplicht.

12.4. Trustmedia zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen die geen passend beschermingsniveau kennen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Adverteerder.

12.5. Trustmedia zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren om de rechten en vrijheden van de betrokkenen te beschermen. In ieder geval zal Trustmedia het Advertentiemateriaal na maximaal drie (3) maanden verwijderen.

12.6. Trustmedia zal op schriftelijk verzoek van de Adverteerder de informatie overleggen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de in dit Artikel opgesomde voorwaarden.

12.7. Indien zij daartoe genoodzaakt is, zal Trustmedia bijstand verlenen aan de Adverteerder bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen, een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd door de Adverteerder of een (voorafgaand) onderzoek door een bevoegde toezichthouder.

12.8. Trustmedia zal de Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen achtenveertig (48) uur (i) na de ontdekking van een datalek informeren over het datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (ii) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Trustmedia tot geheimhouding is gehouden.

13. Vertrouwelijkheid

13.1. Elke partij verbindt zich ertoe om Vertrouwelijke Informatie niet, geheel of gedeeltelijk (op welke manier dan ook), zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere partij, aan derden bekend te maken en te allen tijde te zorgen voor een vertrouwelijke behandeling ervan, behoudens zoals in dit Artikel 13 toegelaten.

13.2. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming, zal geen enkele partij Vertrouwelijke Informatie kopiëren of gebruiken, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen noden of voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. De Vertrouwelijke Informatie blijft eigendom van de bekendmakende partij en moet haar op haar eerste verzoek, en in elk geval bij beëindiging van de Overeenkomst, worden terugbezorgd. 

13.3. Elke partij zorgt ervoor dat al haar gebeurlijke onderaannemers, afgevaardigden, medewerkers, vertegenwoordigers en personeelsleden zich eveneens houden aan het bepaalde in de Artikelen 13.1 en 13.2.

13.4. Elke partij mag Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien en voor zover zij kan aantonen dat (i) zij die informatie reeds op rechtmatige wijze in haar bezit had vóór ze haar door de andere partij werd meegedeeld; (ii) die informatie publiek beschikbaar was vóór de datum waarop ze haar door de andere partij werd meegedeeld of die informatie publiek beschikbaar is geworden ná de datum waarop ze haar door de andere partij werd meegedeeld, maar zonder inbreuk te maken op de geheimhoudingsverplichtingen voorzien in dit Artikel 13; (iii) zij die informatie zelf heeft ontwikkeld of ontdekt, zonder daarbij gebruik te maken van Vertrouwelijke Informatie van de andere partij; (iv) de bekendmaking of het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie noodzakelijk is in het kader van een gerechtelijke of arbitrageprocedure voortvloeiend uit of met betrekking tot de Overeenkomst; of (v) de bekendmaking of het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

13.5. De bepalingen van dit Artikel 13 blijven in werking gedurende een periode van twee (2) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst.

14. Nietigheid of wijziging

14.1. In geval van nietigheid of niet-toepasselijkheid van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, wordt de geldigheid van de overige bepalingen hierdoor niet in het gedrang gebracht. De nietig of niet-toepasselijk verklaarde bepaling wordt door partijen in gemeen overleg vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke bepaling en haar bedoeling.

14.2. Trustmedia is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Adverteerder. De Adverteerder kan in voorkomend geval de Overeenkomst vroegtijdig beëindigen, mits Trustmedia hiervan schriftelijk (waaronder per e-mail) in kennis te stellen en nalevering van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. Alle kosten en vergoedingen voor reeds door Trustmedia geleverde Diensten blijven verschuldigd.

15. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen Trustmedia en de Adverteerder zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN TRUSTMEDIA

1. De Tijd | L’Echo (excl. finpub)

1.1. Voorwaarden

 • De redactie behoudt zich het recht voor de Advertentie te weigeren.
 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

1.2. Reservatie en annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Voor speciale formaten (zoals onder meer Panoplus, Pano en halve Pano) geldt er een annuleringstermijn van één (1) week.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

1.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

1.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

2. De Tijd | L’Echo (Finpub)

2.1. Voorwaarden

 • Onder “Finpub” of financiële communicatie, wordt verstaan elke communicatie van een beursgenoteerde onderneming, financiële instelling of andere onderneming, over diens resultaten, groei en aandelen, die gericht is tot bestaande en/of potentiële aandeelhouders (privé of institutioneel). Advertenties rond lancering, evolutie en/of verandering van de samenstelling van beleggingsproducten – op een al dan niet gereglementeerde markt – en advertenties rond de beursgang of een kapitaalsverhoging gericht op het publieke spaarwezen, vallen eveneens onder Finpub.
 • Advertenties inhoudende wettelijk verplichte financiële berichten hebben steeds voorrang op andere advertenties, zelfs in het geval van een door Trustmedia bevestigde reservering.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.
 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

2.2. Reservatie en annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend. Bij annulering van een advertentie vanaf één (1) werkdag voor publicatie wordt 100% van de vergoeding in de bestelbon aangerekend.
 • Voor speciale formaten (zoals onder meer Panoplus, Pano en halve Pano) geldt er een annuleringstermijn van één (1) week.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

2.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

2.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

3. Creatieve formules krant

3.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

3.2. Annulering

 • Vanaf vier (4) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.

3.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

3.4. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een Advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

4. Magazines

4.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

4.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de Bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.
 • De redactie behoudt zich het recht voor de advertentie te weigeren.

4.3. Cover-politiek

 • Een optie op een cover vervalt automatisch vier (4) weken voor de plaatsing.
 • Indien een andere adverteerder – meer dan vier (4) weken voor de plaatsing – voor dezelfde specifieke plaatsing een reservering wenst, heeft de optiehouder vierentwintig (24) uur na kennisgeving daarvan de tijd om de optie te lichten.
 • Krijgen steeds voorrang op een coverplaatsing, zelfs in het geval van een door Trustmedia bevestigde reservering (in de volgorde zoals hieronder weergegeven):
  • Creatieve formules (en C2 + RP)
  • Nationale Advertenties
  • Sectoradvertenties in specials (zoals onder meer mode, interieur en horloges)

4.4. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

4.5. Extra diensten

 • De tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

5. Creatieve formules magazines

5.1. Voorwaarden

 • Trustmedia heeft het recht om een nummer of ander teken te plaatsen bij de advertentie, of op enige andere wijze duidelijk te maken dat het gaat om een advertentie of publireportage.

5.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

5.3. Merkvermelding

 • Advertentiemateriaal kan uitsluitend betrekking hebben op de adverteerder zelf. De vermelding van de (handels)naam en of het logo van een derde is niet toegestaan, tenzij schriftelijke toestemming van Trustmedia en betaling van een toeslag van 15% ten aanzien van de vergoedingen vermeld in de bestelbon.

5.4. Extra diensten

 • De Tarieven voor de creatie en de opmaak van een advertentie, de vertaling, het drukwerk of de levering van kranten kunnen worden opgevraagd bij Trustmedia.

6. Online

6.1. Voorwaarden

 • Roadblock/Roadblock+ heeft voorrang op alle andere homepage formaten. Dit houdt in dat bij schaarste Roadblock eerst wordt geplaatst. Op de eventuele posities die dan nog beschikbaar zijn, worden de andere homepage formaten toegepast.
 • Trustmedia streeft ernaar dat de websites en applicaties waarop zij online advertenties aanbiedt, beschikbaar zijn voor bezoekers, doch garandeert niet dat deze websites en applicaties te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zijn. Trustmedia behoudt zich het recht voor om de websites en applicaties onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website of applicatie aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Trustmedia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne een meetsysteem gebruikt moet worden, is het meetsysteem van Trustmedia leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden (www.iab-belgium.be) zal een verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions niet als ongebruikelijk worden gezien en geen aanleiding geven tot herziening van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, zullen Trustmedia en de adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van het verschil met als doel dit op te lossen. Zolang de oorzaak van het meetverschil niet is gevonden, blijven de meetresultaten van Trustmedia leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
  • De adverteerder mag via cookies, scripts of op andere wijze enkel de volgende anonieme metadata verzamelen: hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views)
  • Het aantal clicks en de volgende gegevens: de gebruikte schermresolutie, de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode. Behoudens het voorgaande, is het de adverteerder niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze informatie te verzamelen, informatie op te slaan of toegang te verkrijgen tot informatie van de gebruikers van de websites en applicaties van Trustmedia. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargetingaudience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of applicaties van Trustmedia is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trustmedia.

6.2. Annulering

 • Vanaf tien (10) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

7. Online finpub

7.1. Voorwaarden

 • Trustmedia streeft ernaar dat de websites en applicaties waarop zij online advertenties aanbiedt, beschikbaar zijn voor bezoekers, doch garandeert niet dat deze websites en applicaties te allen tijde, ononderbroken en volledig beschikbaar zijn. Trustmedia behoudt zich het recht voor om de websites en applicaties onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel de website of applicatie aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Trustmedia is niet aansprakelijk voor eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat.
 • Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne een meetsysteem gebruikt moet worden, is het meetsysteem van Trustmedia leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden (www.iab-belgium.be) zal een verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions niet als ongebruikelijk worden gezien en geen aanleiding geven tot herziening van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, zullen Trustmedia en de adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van het verschil met als doel dit op te lossen. Zolang de oorzaak van het meetverschil niet is gevonden, blijven de meetresultaten van Trustmedia leidend voor de vaststelling van de vergoeding.
 • De adverteerder mag via cookies, scripts of op andere wijze enkel de volgende anonieme metadata verzamelen:
  • hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views)
  • het aantal clicks en
  • de volgende gegevens: de gebruikte schermresolutie, de gebruikte browser, het gebruikte besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode. Behoudens het voorgaande, is het de Adverteerder niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze informatie te verzamelen, informatie op te slaan of toegang te verkrijgen tot informatie van de gebruikers van de websites en applicaties van Trustmedia. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargetingaudience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of applicaties van Trustmedia is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trustmedia.

7.2. Annulering

 • Reserveren voor advertenties (behalve content projecten) kan tot drie (3) werkdagen voor de plaatsing.
 • Vanaf drie (3) werkdagen voor de plaatsing wordt bij annulering van een advertentie 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend. Bij annulering van een advertentie vanaf één (1) werkdag voor publicatie wordt 100% van de vergoeding in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

8. Fundmaster

8.1. Voorwaarden

 • Overeenkomsten voor Fundmaster worden afgesloten voor een periode van één (1) jaar (met maandelijkse facturatie). Na één (1) jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur (met toepassing van de eventuele prijsherzieningen conform de Algemene Voorwaarden). De adverteerder kan de overeenkomst na één jaar beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden (voor zover de minimumduur van één (1) jaar doorlopen is). Overeenkomsten voor een logo kunnen slechts één (1) keer per jaar worden beëindigd mits inachtneming van de opzegtermijn van drie (3) maanden om te eindigen op de verjaardag van de overeenkomst.
 • Trustmedia zal de vergoedingen voor Fundmaster maandelijks factureren aan de adverteerder:
  • indien de plaatsing gebeurt voor de zestiende (16de) van de maand, worden de maandelijkse vergoedingen binnen de lopende kalendermaand gefactureerd; en
  • indien de plaatsing gebeurt op of na de zestiende (16de) van de maand, worden de maandelijkse vergoedingen in de maand volgend op de lopende kalendermaand gefactureerd.
  • De vergoeding voor het logo zal Trustmedia jaarlijks aan de adverteerder factureren, en voor de eerste maal bij de aanvang van de overeenkomst (dit voor een komende periode van twaalf (12) maanden.
 • Indien de Overeenkomst wordt opgezegd vóór de zestiende (16de) van de maand, geldt de lopende maand als de eerste (1ste) maand van de opzegtermijn. Bij opzegging van de Overeenkomst na de zestiende (16de) van de maand, geldt de volgende maand als de eerste (1ste) maand van de opzegtermijn.

9. Content projecten

9.1. Voorwaarden

 • Onder “content projecten” wordt verstaan alle projecten die gerealiseerd worden door Content Republic en de Creative Studio van Trustmedia waarbij digitale, print, auditieve of video content wordt gecreëerd. Hieronder vallen onder meer online longread, een website, een podcast, een artikel of bijlage in de krant, een interview, een webinar of een debat.
 • Tenzij anders overeengekomen in de bestelbon, worden content projecten voor 50% gefactureerd voor (of ten laatste op) de eerste plaatsingsdatum. Het saldo wordt nadien gefactureerd verspreid over de verschijningsmaanden.
 • Een content project kan op vraag van de adverteerder verplaatst of uitgesteld worden. Na de reguliere uitloopmaand die volgt op de einddatum vermeld in de bestelbon, wordt voor elke maand vertraging 2,5% extra projectkosten aangerekend aan de adverteerder. Deze 2,5% wordt berekend op het totaalbedrag vermeld in de bestelbon.

9.2. Annulering

 • Vanaf acht (8) weken voor de plaatsing wordt bij annulering van een content project 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien het advertentiemateriaal reeds in opmaak is, wordt bij annulering van een content project (ongeacht de annuleringstermijn) 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.

10. Evenementen

10.1. Annulering

 • In geval van annulering tussen twaalf (12) weken voor het evenement en acht (8) weken voor het evenement wordt bij annulering 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Vanaf acht (8) weken voor het evenement wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien de communicatiecampagne omtrent het evenement (met integratie van het logo van de Adverteerder) reeds in productie is of al verschenen is, wordt bij annulering van het evenement (ongeacht de annuleringstermijn) 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de Adverteerder aangerekend.

11. Redactionele podcast

11.1. Annulering

 • Vanaf drie (3) weken voor de startdatum van de redactionele podcast campagne wordt bij annulering 100% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Indien de communicatiecampagne omtrent het evenement (met integratie van het logo van de Adverteerder) reeds in productie is of al verschenen is, wordt bij annulering van de redactionele podcast campagne (ongeacht de annuleringstermijn) 50% van de vergoedingen opgegeven in de bestelbon aangerekend.
 • Bij annulering van één of meerdere advertenties van een advertentiecampagne of een duurovereenkomst wordt de (eventueel) toegestane volumekorting voor wat betreft de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.
 • Reeds door Trustmedia gemaakte kosten worden in elk geval, onafhankelijk van de annuleringstermijn en bovenop de (hierboven beschreven) annuleringskosten, aan de adverteerder aangerekend.