Algemene Advertentievoorwaarden Mediafin NV

Versie 22 december 2021

Deze Algemene Advertentievoorwaarden zijn van toepassing op de activiteiten van Mediafin n.v., haar directe of indirecte dochterondernemingen en departementen met betrekking tot advertenties, hierna samen “Trustmedia” genoemd. Trustmedia is een afdeling van Mediafin n.v.. De algemene voorwaarden worden vermeld op de site van Trustmedia (www.trustmedia.be) en worden op verzoek van Adverteerder en/of opdrachtgever aan hen bezorgd.

1.       TOEPASSELIJKHEID

1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tot publicatie van advertenties gesloten tussen Trustmedia en haar Adverteerder en/of opdrachtgever (i.e. de partijen vermeld op dit document). In geval er achteraf een bijkomende partij wordt ingeschakeld, zijn eventuele extra commissies ten laste van de Adverteerder. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van Trustmedia.

1.2. On simple request an English language version of the general terms and conditions mentioned below can be sent to the Advertiser/instructing party (i.e. the parties as mentioned in this document). However, should there be a dispute, the Dutch language version of these general terms and conditions will prevail.

1.3. Sur simple demande, une version en français des conditions générales figurant ci-dessous peut être envoyée à l’Annonceur/au donneur d’ordre (à savoir les parties telles que mentionnées dans ce document). Toutefois, si un litige devait intervenir, la version en langue néerlandaise des présentes conditions générales prévaudrait.

2. DE OVEREENKOMST

2.1 Alle voorstellen en offertes van Trustmedia zijn vrijblijvend en zijn geldig voor een periode van 14 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2 Overeenkomsten komen tot stand (i) door ondertekening van de overeenkomst door of namens Adverteerder, (ii) door verzending van een opdrachtbevestiging door Trustmedia dan wel (iii) door de feitelijke uitvoering door Trustmedia van een opdracht van Adverteerder.

2.3 De datum waarop de overeenkomst ingaat is de datum opgenomen in de overeenkomst, in de bevestiging, of, bij gebreke daarvan, de datum waarop door de Trustmedia voor het eerst feitelijke uitvoering is gegeven aan de opdracht.

2.4 De advertentiemogelijkheden en de prijzen zijn beschreven in de tarieven van Trustmedia (hierna de “Tarieven”). De Tarieven worden gepubliceerd op www.trustmedia.be/nl/tarieven. Op alle overeenkomsten is het bepaalde in de Tarieven van toepassing. Alle prijzen zijn in EURO en dienen te worden vermeerderd met BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.5 Trustmedia behoudt zich te allen tijde het recht voor om gedurende de looptijd van de overeenkomst de volgende zaken aan te passen: (i) de mogelijkheden voor adverteren zoals opgenomen in de Tarieven en/of de overeenkomst, (ii) de prijzen, kortingen en de overige daarmee verband houdende gegevens in de Tarieven en/of de overeenkomst, en (iii) de oplagen, verspreidingsgebieden, verschijningsvormen alsmede de verschijndag(en) van haar titels.

2.6 De advertentieruimte in een overeenkomst kan worden uitgebreid overeenkomstig de dan geldende Tarieven. Indien Adverteerder de advertentieruimte wenst uit te breiden, kan Adverteerder Trustmedia daartoe schriftelijk (waaronder per e-mail) verzoeken. Indien Trustmedia instemt met de uitbreiding, is het bepaalde in artikel 2.2. van overeenkomstige toepassing. De overeenkomst eindigt door het verstrijken van de overeengekomen looptijd. Indien een overeenkomst een eenmalige opdracht tot plaatsing van een advertentie betreft, eindigt deze door voltooiing van de opdracht. Er worden geen overeenkomsten afgesloten met terugwerkende kracht.

2.7 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden, indien:

a. de wederpartij een verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en nalaat zodanige tekortkoming te herstellen binnen tien (10) werkdagen na schriftelijke ingebrekestelling, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis in relatie tot de aangegane verbintenissen, de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

b. het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;

c. de wederpartij een gerechtelijke reorganisatie  aanvraagt of haar deze wordt verleend, of;

d. de wederpartij haar activiteiten staakt en/of wordt geliquideerd.

2.8  Bepalingen van deze Advertentievoorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn ook na afloop van een overeenkomst voort te duren, blijven ook na afloop van kracht tussen partijen.

3. CONTROLE DOOR ADVERTEERDER

3.1 Adverteerder is verplicht de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging op juistheid en volledigheid te controleren. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de schriftelijke opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding geldt tussen partijen hetgeen is opgenomen in de communicatie namens Trustmedia.

4. NIET AFNAME

4.1 Indien Adverteerder niet binnen de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen advertentie-bestedingen heeft afgenomen, vervalt het recht op plaatsing van deze niet afgenomen advertentie-bestedingen. In dit geval is Adverteerder verplicht om het volledige bedrag dat overeenkomt met de overeengekomen advertentie-bestedingen te voldoen.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt Trustmedia  geen enkele aansprakelijkheid ter zake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.

5.2 De totale aansprakelijkheid van Trustmedia uit hoofde van toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de door Adverteerder voor de betreffende advertentie verschuldigde en betaalde vergoeding. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval gevolgschade, vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is te allen tijde uitgesloten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid dan vermeld in deze Advertentievoorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

6. OPTIES, RESERVATIES EN ANNULATIES

6.1 Algemeen

Advertentie campagnes waarvan de eerste plaatsing reeds heeft plaatsgevonden kunnen niet geannuleerd worden. Andere annuleringen kunnen alleen schriftelijk (e-mail) plaatsvinden. In geval van annulering van een advertentie campagne of deelname aan een evenement door de adverteerder, is adverteerder naast betaling van de (hieronder beschreven) annuleringskosten altijd verplicht de inmiddels door Trustmedia reeds gemaakte kosten te vergoeden.

6.2. De Tijd | L’Echo.

Reserveren van uw advertenties in De Tijd | L’Echo kan tot 3 werkdagen voor verschijning. Voor annulatie of verschuiving binnen de 24 uur voor geplande verschijning wordt 50% van het tarief aangerekend. Voor annulatie of verschuiving na 12 uur ’s middags dag voor verschijning, wordt 100% van het bedrag aangerekend. Voor speciale formaten (panoplus; pano en halve pano) geldt een annulatietermijn van 1 week. Voor de magazines en voor de dossiers gelden andere annulatietermijnen (zie individuele pdf fiches op https://www.trustmedia.be/nl/tarieven, onder de tabbladen Commerciële publiciteit, Financiële communicatie, Real Estate Art Education, Jobs en Technische specificaties). Opties op specifieke plaatsingen binnen de krant zijn onbeperkt geldig. Indien een andere adverteerder dezelfde plaatsing wenst te reserveren, krijgt de optie-houder 24 uur tijd om de optie te lichten. Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een campagne of jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.

6.3. Sabato | Mon Argent & Netto | Fonds | Wealth | Private Banking

Vanaf 8 weken voor verschijning wordt bij annulatie 50% van de inlassingsprijs gefactureerd. Vanaf 4 weken voor verschijning wordt de inlassing volledig aangerekend. Gereserveerde advertenties op covers of prima posta, of speciale formules kunnen niet geannuleerd of gewijzigd worden. Bij annulatie van één of meerdere inlassingen uit een campagne of jaarovereenkomst wordt de toegestane volumekorting op de reeds verschenen advertenties herzien en gefactureerd.

6.4 Een campagne annuleren:

Tussen de 6 – 4  weken voor voorziene start van de campagne wordt 50% van het budget gefactureerd.
Binnen de 4 weken voor voorziene start van de campagne wordt 100% van het budget gefactureerd.

6.5 Digitale campagnes.

Bij annulatie van een digitale campagne, gaat Trustmedia samen met de Adverteerder op zoek naar een gemeenschappelijke oplossing. Als geen overeenkomst gevonden wordt, dan gelden steeds de meest up-to-date guidelines van het IAB.

a. Als de aanvraag tot annulatie 3 tot 4 weken voor startdatum van de campagne wordt ingediend, wordt 20% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

b. Als de aanvraag tot annulatie 2 tot 3 weken voor startdatum van de campagne wordt ingediend, wordt 50% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

c. Als de aanvraag tot annulatie 1 tot 2 weken voor startdatum van de campagne wordt ingediend, wordt 75% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

d. Als de aanvraag tot annulatie minder dan een week voor startdatum (5 werkdagen) van de campagne wordt ingediend, wordt 100% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

Indien de creatie door Trustmedia werd opgemaakt, worden geen annulaties aanvaard en is er ook geen terugbetaling tenzij anders overeengekomen tussen Trustmedia en de Adverteerder.

6.6 Creatieve formules in kranten en magazines

Onder creatieve formules in De Tijd | L’Echo, Netto | Mon Argent, Sabato verstaan we: encartage, blistering, halve wikkel, gatefold, tabernakel, publireportage, levering kranten, memostick en merchandising.

a. Als de aanvraag tot annulatie 3 tot 4 weken voor inlassing van de creatieve formule wordt ingediend, wordt 50% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

b. Als de aanvraag tot annulatie 2 tot 3 weken voor startdatum van de campagne wordt ingediend, wordt 75% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

c. Vanaf 13 dagen voor verschijning, wordt 100% van het totaalbedrag van de bestelbon gefactureerd.

6.7 Fondsenlijnen en Data Connect worden gepubliceerd voor een periode van 1 jaar (met maandelijkse facturatie), de publicatie wordt vervolgens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van dezelfde duur (met toepassing van mogelijke prijswijzigingen). De adverteerder kan de lopende publicatie van de fondsen steeds opzeggen mits een opzegtermijn van 3 maanden. Het tarief voor een logo kan één keer per jaar worden opgezegd, bij de hernieuwing van het contract.

a. Als de publicatie van de lijnen begint voor de 16e van de maand, dan wordt het volledige maandbedrag binnen de lopende maand gefactureerd.
b. Indien de publicatie van de lijnen begint op of na de 16e van de maand, dan wordt het maandelijkse tarief gefactureerd in de maand erna.
c. In geval van een annulering vóór de 16e van de maand, geldt de lopende maand als de eerste maand van de annuleringstermijn.
d. In geval van een annulering na de 16e van de maand, geldt de volgende maand als de eerste maand van de annuleringsperiode.

6.8 Evenementen

Annulatie van een deelname aan een event (sponsorpackage of andere) moet schriftelijk gebeuren en aan Trustmedia – beyond advertising worden gecommuniceerd via e-mail of post. De adverteerder is verplicht de annuleringskosten vermeld in hoofdstuk 6. Opties, reservaties en annulaties van de algemene voorwaarden, alsook de inmiddels door Trustmedia gemaakte kosten, te vergoeden.

7. MATERIAAL EN AANLEVERING

7.1 De reservatiedata voor advertentieruimte, het aanleveren van advertentiemateriaal door Adverteerder en de aanleverspecificaties (inclusief technische specificaties) zijn beschikbaar op www.trustmedia.be.

7.2 Trustmedia kan advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties is aangeleverd weigeren in behandeling te nemen, dan wel aanpassen zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties en de daarmee gemoeide (technische) kosten aan Adverteerder in rekening brengen. Indien Trustmedia advertentiemateriaal aanpast is Adverteerder verplicht het door of namens Trustmedia geleverde materiaal te controleren op juistheid en volledigheid. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht van Adverteerder dient Adverteerder dit per omgaande te melden. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt uitgegaan van de juistheid van het door of namens Trustmedia vervaardigde c.q. aangepaste materiaal.

7.3 Indien de advertentieruimtes en/of advertentiematerialen niet tijdig zijn gereserveerd en/of aangeleverd, is Trustmedia gerechtigd om de reservering en/of het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de af- en/of aanlevering van het advertentiemateriaal. Indien er wel een tijdige reservering heeft plaatsgevonden, maar het advertentiemateriaal niet tijdig of niet juist door Adverteerder is aangeleverd, dan brengt Trustmedia het volledige bedrag voor de advertentie bij Adverteerder in rekening.

7.4. Vergissingen of tekortkomingen die het gevolg zijn van onvolledig, niet deugdelijk of niet conform materiaal of van laattijdige levering kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding, prijsvermindering of herinlassing.

7.5 Adverteerder is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij Trustmedia, ongeacht de wijze van verzending. Trustmedia zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.

7.6. Indien advertentiemateriaal digitaal wordt aangeleverd draagt Adverteerder er zorg voor dat het materiaal veilig wordt aangeleverd, dat het materiaal geen virussen of andere programma’s bevat die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, -programma’s of websites van Trustmedia. Adverteerder draagt er zorg voor dat de wijze van aanlevering (in omvang of anderszins) de normale werking van de computersystemen, -programma’s of websites van Trustmedia niet verstoort of onevenredig zwaar belast. Adverteerder vrijwaart Trustmedia voor schade, zoals in het onderhavige artikel niet limitatief opgesomd, als gevolg van het niet zorg dragen van een veilige wijze van aanlevering van het advertentiemateriaal.

7.7. Verzochte correcties op advertentiematerialen worden door Trustmedia alleen geaccepteerd en uitgevoerd indien dit naar de mening van Trustmedia redelijkerwijs mogelijk is. Correcties ontvangen na de sluittijd kunnen niet worden uitgevoerd.

7.8. Trustmedia bewaart het advertentiemateriaal gedurende maximaal drie (3) maanden.

8. (INTELLECTUEEL) EIGENDOM

8.1 Alle (intellectuele eigendoms)rechten op (i) de media van Trustmedia, waaronder de redactionele content, (ii) de diensten die Trustmedia in het kader van de opdracht inzet of levert alsmede de resultaten daarvan, waaronder de creatieve concepten en voorstellen, en (iii) de gegevens van gebruikers van de media van Trustmedia, waaronder abonneegegevens, gegevens van gebruikers van de websites en app’s, gebruikers van nieuwsbrieven, en alle andere informatie die verzameld wordt en van deze gebruikers, berusten, en blijven berusten, bij Trustmedia. De overeenkomst impliceert niet dat aan Adverteerder enige licentie of ander recht wordt verleend.

9. BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN EN OVERMACHT

9.1 Trustmedia behoudt zich het recht voor om in geval van bijzondere omstandigheden te besluiten om (delen van) haar media vrij te maken van advertenties (bijvoorbeeld door bij breaking news op de voorpagina of homepage geen advertenties te plaatsen).

9.2. Bij overmacht worden de verplichtingen van Trustmedia opgeschort. In dat geval moet zij enkel haar verbintenissen uitvoeren zodra en in de mate dit redelijkerwijze mogelijk is. Trustmedia zal geen bewijs moeten leveren van het onvoorzien­baar of onvermijdelijk karakter van de omstandigheden die de uitvoering van de publicatie vertragen of onmogelijk maken.

9.3. Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden m.b.t personen en/of materiaal waarvan Trustmedia zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van die aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwarend en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Trustmedia kan worden gevergd.

9.4. Indien de overmacht langer duurt dan drie maanden zijn zowel Trustmedia als de Adverteerder en/of opdrachtgever gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te beëindigen door de wederpartij daarvan bij aangetekend schrijven in kennis te stellen.

10. KLACHTEN

10.1. Klachten moeten binnen de 8 kalenderdagen na het verschijnen van de publicatie per aangetekend schrijven worden ingediend op het adres van Trustmedia. Klachten zijn niet ontvankelijk:

– indien de Adverteerder en/of opdrachtgever het ontwerp of de proef van de advertentie voor het publiceren ervan heeft goedgekeurd,

– indien de opdracht telefonisch, per fax of mondeling is doorgegeven,

– indien de tekst onleesbaar is of slecht is opgesteld.

10.2. Klaarblijkelijke vergissingen, slechte of onduidelijke weergave van tekst en/of beeld kunnen, behoudens in geval van opzettelijke fout, geen aanleiding geven tot schadevergoeding of prijsvermindering.

10.3. Gebeurlijke verantwoordelijkheid van Trustmedia, door welke oorzaak en om welke reden ook, is in elk geval beperkt tot de prijs van de advertentie.

10.4. Geen enkele klacht geeft de Adverteerder en/of opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

11. EIGEN ADVERTENTIE-UITINGEN EN  MERKVERMELDING

11.1. Adverteerder kan uitsluitend advertentie-uitingen plaatsen die betrekking hebben op de eigen onderneming van deze (natuurlijke of rechts-) persoon.

11.2 Het is Adverteerder niet toegestaan om advertentieruimte waarover hij de beschikking krijgt op grond van de overeenkomst door te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen aan derden.

11.3. Merkvermelding van derden onder de vorm van logo’s of advertenties is niet toegestaan in encartages of advertenties in één van de titels van Trustmedia, tenzij in uitdrukkelijk overleg met Trustmedia en mits toeslag voor merkvermelding van derde.

12. WEIGERINGSRECHT

12.1. Trustmedia heeft het recht, mits motivering, de publiciteit te schorsen, stop te zetten of te weigeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

13. POSITIEGARANTIE

13.1. Inlassing op een bepaalde plaats of dag, of exclusiviteit op de pagina kunnen niet worden gewaarborgd. Alle onderrichtingen in die zin worden als wensen beschouwd, waarmee in de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden. In geen geval kan het niet gevolg geven aan deze wensen aanleiding geven tot schadevergoeding of een lagere prijs.

14. INHOUD ADVERTENTIE

14.1 Enkel Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie. Voor iedere advertentie staat Adverteerder er voor in dat deze niet onrechtmatig of schadelijk is jegens derden of Trustmedia. In het bijzonder garandeert Adverteerder dat advertenties geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet of regelgeving, de openbare orde of goede zeden, en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart Trustmedia voor alle aanspraken van derden, en voor de kosten die Trustmedia hiervoor zou moeten dragen, o.m. advocaten- en gerechtskosten, voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door Adverteerder opgegeven advertentie.

15. FACTURATIE EN BETALING

15.1 Facturering van print campagnes geschiedt na elke plaatsing van een advertentie. Facturering van digitale, multimediale en native campagnes geschiedt voor 100% bij de verwachte start van de campagne zoals bepaald bij de overeenkomst en indien het verwachte einde maximaal 6 weken na de start valt. Indien de campagne over meer dan 6 weken loopt dan wordt 50% gefactureerd bij de verwachte start. De overige 50% wordt elke maand gelijkmatig gefactureerd over de resterende verwachte duur van de campagne, te starten na de maand waarin de campagne begon.

Trustmedia kan facturen zowel per gewone post als elektronisch, waaronder per e-mail, verzenden. Adverteerder gaat akkoord met elektronische facturatie door Trustmedia.

15.2 Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst zijn de facturen van Trustmedia contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft Trustmedia het recht om de uitvoering van de lopende publicatieopdrachten te schorsen, zonder opzegging of vergoeding, en met behoud van al haar rechten. Tenzij anders overeengekomen worden geen wissels aanvaard. Wissels geven geen aanleiding tot schuldvernieu­wing.

15.3 Trustmedia verwacht binnen een maximale termijn van 10 werkdagen na het afsluiten van de overeenkomst de nodige gegevens te krijgen van de klant om tot een correcte facturatie te kunnen overgaan. Met nodige gegevens wordt o.a. bedoeld de te vermelden referentie of het nummer van het aankooporder / PO, de juiste facturatiegegevens, enz. Na 10 werkdagen gaat Trustmedia er van uit alle nodige info van de klant doorgekregen te hebben om correct te kunnen factureren. Indien niet tijdig door de klant doorgegeven info aanleiding gaf tot een foute facturatie zullen extra administratieve kosten in rekening worden gebracht voor een bedrag van 50€ excl. BTW per te corrigeren factuur.

15.4 Alle rechten en belastingen, van welke aard ook, met inbegrip van eventuele nieuwe rechten en belastingen die worden ingevoerd gedurende de uitvoering van de overeenkomst zijn ten laste van de Adverteerder en/of opdrachtgever. Alle kosten verbonden aan de inning van de facturen door Trustmedia (bank-, wisselkosten en andere) zijn eveneens ten laste van de Adverteerder en/of opdrachtgever.

15.5 De opdrachtgever blijft in alle gevallen mede verantwoordelijk voor de betaling, ook indien Trustmedia aanvaard heeft de facturen op te maken op naam van een derde.

15.6 Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 10, moet in geval van betwisting de factuur worden geprotesteerd bij gemotiveerde aangetekende brief, aan Trustmedia  verzonden binnen de veertien dagen na factuurdatum. Bij gebreke daarvan wordt de factuur beschouwd als definitief aanvaard door de Adverteerder en/of opdrachtgever. Het protest dient melding te maken van het documentnummer van de betrokken factuur.

15.7 Iedere factuur die op haar vervaldag niet of niet volledig is voldaan, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een intrest van 12 % per jaar vanaf de vervaldag, en met een forfaitaire vergoeding van 15 % op het nog verschuldigde bedrag, welke vergoeding evenwel niet minder zal bedragen dan 50 euro. De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

15.8 Trustmedia is gerechtigd vooruitbetaling van te plaatsen advertenties te vorderen, indien Adverteerder een achterstallige schuld aan Trustmedia heeft, dan wel naar het oordeel van Trustmedia niet voldoende kredietwaardig is of indien dit tussen partijen vooraf is overeengekomen.

16. RECLAMEBEMIDDELING

16.1 Indien een reclamebemiddelaar op eigen naam, maar ten behoeve van een Adverteerder, een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, staat hij in voor de nakoming van de overeenkomst of opdracht (inclusief de nakoming van deze voorwaarden) door Adverteerder. 

16.2 Indien een reclamebemiddelaar namens een Adverteerder een overeenkomst afsluit of een opdracht plaatst, dient de bemiddelaar op verzoek van Trustmedia schriftelijk aan te tonen dat hij bevoegd is om Adverteerder te vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de reclamebemiddelaar geacht wordt in eigen naam en voor eigen rekening en risico te hebben gehandeld als ware hij Adverteerder.

17. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

17.1 Voor zover het door of namens Adverteerder aangeleverde advertentiemateriaal persoonsgegevens bevat, dan geldt het volgende: (i) Adverteerder handelt als verwerkingsverantwoordelijke en Trustmedia als verwerker; (ii) Adverteerder staat er voor in dat de verwerking door Trustmedia niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden; (iii) Trustmedia zal de persoonsgegevens enkel verwerken in overeenstemming met de voorafgaande schriftelijke instructies van Adverteerder of voor zover de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder; met dien verstande dat Trustmedia de Adverteerder zo spoedig mogelijk zal informeren (a) als een instructie van Adverteerder een inbreuk oplevert op de van toepassing zijn de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens of (b) als Trustmedia wettelijk tot een verwerking is verplicht; (iv) Trustmedia zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren; (v) Trustmedia zal geen sub-verwerker inschakelen en geen verwerking van persoonsgegevens laten plaatsvinden buiten de EU in landen zonder passend beschermingsniveau, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Adverteerder; (vi) Trustmedia zal op schriftelijk verzoek van Adverteerder informatie overleggen waaruit blijkt dat Trustmedia voldoet aan de in dit artikel opgesomde voorwaarden; (vii) Trustmedia zal indien daartoe genoodzaakt, bijstand verlenen bij het afhandelen van een verzoek van betrokkenen door de Adverteerder of bij gegevenseffectenbeoordelingen uitgevoerd door Adverteerder, of bij een (voorafgaand) onderzoek uitgevoerd door een bevoegde toezichthouder; (viii) Trustmedia zal Adverteerder onverwijld maar in ieder geval binnen 48 uur (a) na de ontdekking van een datalek informeren over het datalek, de gevolgen ervan en de genomen herstelmaatregelen en (b) na kennisname van een onderzoek van een toezichthouder tenzij Trustmedia tot geheimhouding is gehouden; (ix) Trustmedia zal het aangeleverde advertentiemateriaal na afloop van de termijn genoemd in artikel 7.8 verwijderen.

18. VERTROUWELIJKHEID

18.1.Trustmedia heeft het recht een nummer of ander teken te plaatsen, of op enige andere wijze duidelijk aan te geven dat het om een advertentie of publireportage gaat.

18.2. De advertenties verschijnen onder uitsluitende verantwoordelijkheid van de Adverteerder en/of opdrachtgever. Trustmedia heeft steeds het recht, wanneer zij hierom worden verzocht, de identiteit van de Adverteerder en/of opdrachtgever kenbaar te maken.

18.3 Adverteerder zal alle informatie die hij in het kader van voorstellen, offertes, opdrachten en/of overeenkomsten van Trustmedia verkrijgt, op welke wijze dan ook, alsmede de overeenkomst zelf, zowel tijdens als na beëindiging van de opdracht c.q. overeenkomst strikt vertrouwelijk behandelen, niet aan derden kenbaar maken en slechts ter beschikking stellen van zijn medewerkers en/of door hem ingeschakelde derden, indien en voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet indien Adverteerder tot openbaarmaking krachtens de wet of een bindende uitspraak van de rechter verplicht is of indien de informatie, zonder dat dit veroorzaakt is doordat de onderhavige geheimhoudingsplicht is geschonden, van algemene bekendheid is. 

19. DIVERSEN

19.1 Adverteerder staat ervoor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving (inclusief op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede de eventueel nader door Trustmedia te stellen regels, en dat hij het bepaalde in deze Algemene Advertentievoorwaarden volledig naleeft. Adverteerder zal Trustmedia volledig vrijwaren tegen alle mogelijke aanspraken van derden voortvloeiende uit de niet-naleving van het bepaalde in dit artikel. Adverteerder zal tevens alle schade, boetes en kosten volledig vergoeden die Trustmedia in verband daarmee ondervindt.

19.2 Trustmedia behoudt zich het recht voor nadere informatie in te winnen omtrent de herkomst van de opgegeven advertentie en de identiteit van Adverteerder.

19.3 Trustmedia is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst met Adverteerder beroep te doen op derden.

19.4 Afwijkingen of aanvullingen op deze Advertentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder per e-mail) met Trustmedia zijn overeengekomen.

19.5 Indien een bepaling van deze Advertentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Trustmedia en Adverteerder zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk met het doel en strekking van de nietige of vernietigde bepaling rekening zal worden gehouden.

19.6 De Algemene Advertentievoorwaarden kunnen te allen tijde door de Trustmedia aangepast worden. Trustmedia adviseert daarom de Advertentievoorwaarden regelmatig te bekijken op www.trustmedia.be/nl/content/algemene-voorwaarden.

20. TOEPASSELIJK RECHT – BEVOEGDE RECHTBANK

20.1.  Op deze Advertentievoorwaarden, de overeenkomst alsook op de voorstellen en offertes van Trustmedia is het Belgisch recht van toepassing

20.2. Alle geschillen die uit de overeenkomsten met Trustmedia voortvloeien vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige rechtbanken van Brussel.

21. AANVULLENDE VOORWAARDEN ONLINE ADVERTEREN

21.1 Trustmedia heeft afspraken met een aantal Rich Media partijen. In samenwerking met die partijen neemt Trustmedia voor bepaalde advertentieproducten de Rich Media kosten voor haar rekening, zoals beschreven in de Tarieven. Voor andere producten alsook wanneer Adverteerder werkt met andere aanbieders, zijn de kosten voor Rich Media voor rekening van Adverteerder.

21.2 De Roadblock/Roadblock+ heeft voorrang op alle andere homepage formaten. Dit houdt in dat bij schaarste de Roadblock eerst wordt geplaatst en op eventuele posities die dan nog beschikbaar zijn de andere advertentieformaten.

21.3 Trustmedia streeft er naar dat de websites en apps waarop online advertenties worden aangeboden beschikbaar zijn voor bezoekers. Trustmedia garandeert niet dat de websites en apps te allen tijde ononderbroken of volledig beschikbaar zijn, en behoudt zich het recht voor om een website of app onaangekondigd te blokkeren of buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering, dan wel een website of app aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen. Trustmedia is niet aansprakelijk voor schade die als gevolg hiervan ontstaat.

21.4 Opties op advertentieposities zijn maximaal 1 week (7 dagen) geldig. Een Adverteerder kan voor technische details contact opnemen met de Ad Operations afdeling van Trustmedia: advops@trustmedia.be

21.5 Indien voor het vaststellen van de vergoeding van een online advertentiecampagne gebruik dient te worden gemaakt van meetsystemen, zijn de meetsystemen van Trustmedia leidend. Naar de in de industrie gebruikelijke standaarden (www.iab-belgium.be) zal een eventueel verschil tot 10% tussen de door beide partijen gemeten ad impressions als niet ongebruikelijk worden gezien en derhalve geen aanleiding vormen voor het herzien van de vergoeding. Indien het verschil tussen de door beide partijen gemeten ad impressions groter is dan 10%, dan zullen Trustmedia en Adverteerder gezamenlijk onderzoek doen naar de oorzaak van deze verschillen met als doel dit op te lossen. Totdat partijen gezamenlijk hebben vastgesteld wat de oorzaak is van de meetverschillen, blijven de meetresultaten van Trustmedia leidend voor de vaststelling van de vergoeding.

21.6 Het is Adverteerder enkel toegestaan om via cookies, scripts of op andere wijze de volgende anonieme metadata te verzamelen: (i) hoe vaak de advertentie is bekeken (aantal views) en (ii) het aantal clicks met de volgende additionele gegevens: gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem en welk deel van de advertentie is bekeken in welke periode. Behoudens het voorgaande, is het Adverteerder uitdrukkelijk niet toegestaan om via cookies, scripts of op welke andere wijze dan ook informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de websites of apps van Trustmedia. Meer in het bijzonder, het verzamelen van informatie ten behoeve van retargeting, audience targeting en behavioral targeting, informatie over het gedrag van gebruikers op de websites of apps van Trustmedia is niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Trustmedia.