Privacyverklaring Mediafin NV

Trustmedia-Bepublic Group (B2B)

Laatste aanpassingen: 13/10/2020

1. Introductie en toepassingsgebied

Mediafin NV met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna “Mediafin”, “we” of “ons”), treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van haar publicitaire regie (hierna “Trustmedia-Bepublic Group”) en in het bijzonder bij de verlening van bepaalde B2B Diensten zoals hierna omschreven.

Toelichting bij het toepassingsgebied – Deze privacyverklaring voor Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin (hierna “Privacyverklaring”) is specifiek van toepassing wanneer Trustmedia-Bepublic Group advertentieruimtes beheert, exploiteert en commercialiseert in kranten, magazines, op websites, (mobiele) applicaties, evenementen, mailings, producten en diensten die worden aangeboden door Mediafin (hierna genoemd “Diensten”), dan wel van een derde partij voor wie Trustmedia-Bepublic Group als externe regie optreedt, en waarbij deze Diensten aangeboden worden aan professionele klanten/B2B (hierna “u” of “uw”).

Gezien Mediafin ook optreedt als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van het leveren van diensten aan eindgebruikers/lezers van haar diensten verwijzen we voor de volledigheid ook naar de  privacyverklaring van Mediafin voor De Tijd | L’Echo.  

Gelieve de privacyverklaring te raadplegen die voor u van toepassing is.

Gelieve deze privacyverklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn.


2. Toepasselijke Privacywetgeving

Mediafin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken en te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, in het bijzonder Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG (“AVG”) alsook nationale of internationale wet – of regelgeving waarmee de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt ingevoerd of aangevuld en eventuele toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (hierna gezamenlijk “Toepasselijke privacywetgeving”).

Voor de toepassing van deze verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken”, betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens.  

3. Entiteiten binnen de Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin


Volgende entiteiten maken deel uit van Trustmedia-Bepublic Group van Mediafin :

 • Trustmedia Beyond Advertising
 • Content Republic
 • Comfidens
 • News Services
 • Befirm
 • Bereal
 • Bepublic

4. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking

Categorieën persoonsgegevensDoeleinden van de verwerkingRechtsgrond
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens)Gebruik van persoonsgegevens voor facturatiedoeleinden Trustmedia-Bepublic GroupNoodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (indien van toepassing, naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)Opzet en onderhoud, met inbegrip van voorkomen en verhelpen van problemen van de Diensten van Trustmedia-Bepublic Group (bv. Het publiceren van een advertentie, het leveren van een communicatiedienst)Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummerOm vragen naar ondersteuning of informatie in verband met Mediafin NV of Diensten te beantwoorden.Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens, geslacht, bedrijf, functie en taalDeelname aan evenementen van Trustmedia-Bepublic GroupNoodzaak voor uitvoering overeenkomst
Elektronische contactgegevens, identificatiegegevens, geslacht, bedrijf en functieMailings Trustmedia-Bepublic Group: Informeren per e-mail of telefonisch over advertentie, acties of promotiesGerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
Identificatiegegevens en (elektronische) contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummerKlantenbeheer voor Trustmedia-Bepublic Group.Gerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
 Beter inzicht krijgen in de Diensten die Mediafin aanbiedt via Trustmedia-Bepublic Group, deze te verbeteren en algemene trends te identificeren.Gerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group  
 Om u over de Diensten heen beter te leren kennenGerechtvaardigd belang van Mediafin in het kader van Trustmedia-Bepublic Group
 U op de hoogte houden van reclame met betrekking tot eigen gelijkaardige producten en diensten van Trustmedia-Bepublic GroupEigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
 Beveiliging verbeteren en misbruik of fraude voorkomen en opsporen.Eigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
 De rechten en eigendommen van Mediafin beschermen (handhaving Privacyverklaring, Cookieverklaring en Gebruiksvoorwaarden).Eigen gerechtvaardigde belangen van Mediafin te vrijwaren.
E-mailadresVersturen van nieuwsbrieven Trustmedia-Bepublic GroupToestemming
E-mailadresU op de hoogte houden van reclame met betrekking tot niet-gelijkaardige producten en diensten van Trustmedia-Bepublic Group of producten en diensten van derden.Toestemming
Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer)Gegevens aan derde partijen buiten Mediafin doorgeven voor marketing doeleinden.Toestemming

Indien de verwerking of de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan kan een weigering om de persoonsgegevens mee te delen ertoe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten en/of de Dienst niet kunnen leveren.

Verwerking van persoonsgegevens door gebruik van cookies


Door gebruik van cookies op de website van Trustmedia-Bepublic Group kan Mediafin ok persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Persoonsgegevens verzameld in het kader van “strikt noodzakelijke cookies” verwerken we op grond van ons gerechtvaardigd belang. In andere gevallen (i.e. “niet strikt noodzakelijke cookies”) vragen we uw toestemming alvorens deze cookies te plaatsen en uw persoonsgegevens in dit kader te verwerken. Voor meer informatie hierover, gelieve onze Cookieverklaring te lezen.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Mediafin via Trustmedia-Bepublic Group

 • Entiteiten binnen Mediafin: We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen Mediafin.
 • Leveranciers: Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers“) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren. Mediafin gebruikt bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren, resultaten van marktonderzoeken te verwerken. Standaard laten we onze leveranciers uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van hun diensten.
 • Zakelijke overdrachten: We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig deze Privacyverklaring.          
 • Autoriteiten: Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:         
  • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
  • Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
  • Om de rechten van Mediafin te beschermen en te vrijwaren, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Verder zal Mediafin uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Mediafin daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak of indien dit gerechtvaardigd is in het kader van haar legitieme belangen.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens bijvoorbeeld op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.

7. Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Mediafin houdt de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie Titel 4 hierboven). In bepaalde gevallen is Mediafin echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden of kadert de bewaartermijn in het kader van de legitieme belangen van Mediafin.

Na het verstrijken van de bewaartermijn verwijdert of anonimiseert Mediafin de persoonsgegevens. Indien de verwijdering of anonimisatie niet mogelijk is, zondert Mediafin de persoonsgegevens af van verdere verwerking tot verwijdering of anonimisatie mogelijk is.

Voor meer informatie over de bewaartermijn die geldt voor uw persoonsgegevens, gelieve Mediafin te contacteren via privacy@mediafin.be.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft indien van toepassing en overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediafin via Trustmedia-Bepublic Group:

 • Recht van toegang tot uw persoonsgegevens:
  U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier inzage in te krijgen en een kopie te verkrijgen.
 • Recht van verbetering van uw persoonsgegevens:    
  U heeft het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of verbeteren.
 • Recht van wissing van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze persoonsgegevens moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de persoonsgegevens ten onrechte zijn verwerkt.

Recht van beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:           
U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan of wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de persoonsgegevens niet wil laten wissen;

 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens:

U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang

 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:      
  U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan Mediafin hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.        
 • Recht om toestemming ten allen tijde in te trekken:

Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.

 • Recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden:        
  U kunt dit recht uitoefenen door te klikken op de “uitschrijven” of “afmelden” link in de marketing e-mails die we u sturen. Gelieve ons te contacteren via privacy@mediafin.be.om u af te melden voor andere vormen van marketing.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit:

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met Mediafin via privacy@mediafin.be.           
We zullen uw verzoek behandelen en beantwoorden overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.     

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, hiervoor kan u zich richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.      
Via post:          Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.     
Via telefoon:  +32 (0)2 274 48 00    
Via email:        contact@apd-gba.be

9.Wijziging van de privacyverklaring


Mediafin behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. We zullen u op de hoogte brengen van deze wijzingen, rekening houdend het belang ervan en onze wettelijke verplichtingen in dit kader. We raden u in elk geval aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

10. Contact

Als u een vraag heeft over deze Privacyverklaring, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Via post:          Mediafin NV, Havenlaan 86C bus 309, 1000 Brussel
Via email:        privacy@mediafin.be
Via telefoon:   +32 (0)2 423 16 11    

11. Toepasselijk recht territoriale bevoegdheid


Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze privacyverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.